حسابدار آنلاین
BTC
$۵۱,۶۰۵.۲۸
+۱.۲۶
ETH
$۲,۹۸۹.۶۴
+۳.۰۸
LTC
$۶۹.۱۴
+۱.۷۴
DASH
$۳۰.۳۷
+۵.۴۹
XMR
$۱۲۲.۵۰
+۴.۶
NXT
$۰.۰۰
+۰.۳۵
ETC
$۲۶.۰۶
+۱.۱۴
DOGE
$۰.۰۸
+۱.۸۵
ZEC
$۲۸.۲۴
+۱۸.۶۵
BTS
$۰.۰۰
-۳.۱۴
DGB
$۰.۰۱
+۱۴.۴۷
XRP
$۰.۵۵
+۱.۱۲
BTCD
$۴۹۰.۳۷
+۱.۲۶
PPC
$۰.۳۶
-۰.۴۴
YBC
$۲,۵۸۰.۲۶
+۱.۲۶

پزشکان و وکلا مکلف به نصب پایانه فروشگاهی

0

پزشکان و وکلا مکلف به نصب پایانه فروشگاهی برای نظارت بر میزان درآمدشان و تعیین مالیات حقه آنان طبق قانون بودجه هستند.

بردبار: قانون بودجه امسال پزشکان و وکلا را مکلف به نصب پایانه فروشگاهی برای نظارت بر میزان درآمدشان و تعیین مالیات حقه برای آنان کرده و تصریح می‌کند که با استنکاف کنندگان از این موضوع طبق قانون برخورد می‌شود.

جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ می‌گوید:

کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دام پزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آن ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف اند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برخورد می شود.

همچنین جزء یکم از این بند تکلیف مالیات مراکز درمانی و پزشکان را مشخص کرده است که براساس آن ۱۰ درصد از حق الزحمه این مراکز یا گروه های پزشکی یا پزشکان باید به عنوان مالیات علی الحساب درنظر گرفته شود. نص صریح قانون بودجه در جزء یکم بند ز تبصره ۶ این گونه است: ” کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلف اند ۱۰ درصد از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی را که به موجب دریافت وجه صورت حساب های ارسالی به بیمه ها یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت حساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این بند جاری است.

 در اجرای جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور:

کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آن ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ مودیان موضوع حکم اخیرالذکر، نسبت به اعمال مفاد ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از حیث مطالبه جرائم مالیاتی و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم به مودیانی که از اجرای حکم جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور استنکاف نموده اند، اقدام نمایند. این حکم در رسیدگی به پرونده عملکرد سال ۱۴۰۲ مودیان مستنکف از اجرای حکم جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز جاری خواهد بود.