حسابدار آنلاین
BTC
$۵۱,۶۰۵.۲۸
+۱.۲۶
ETH
$۲,۹۸۹.۶۴
+۳.۰۸
LTC
$۶۹.۱۴
+۱.۷۴
DASH
$۳۰.۳۷
+۵.۴۹
XMR
$۱۲۲.۵۰
+۴.۶
NXT
$۰.۰۰
+۰.۳۵
ETC
$۲۶.۰۶
+۱.۱۴
DOGE
$۰.۰۸
+۱.۸۵
ZEC
$۲۸.۲۴
+۱۸.۶۵
BTS
$۰.۰۰
-۳.۱۴
DGB
$۰.۰۱
+۱۴.۴۷
XRP
$۰.۵۵
+۱.۱۲
BTCD
$۴۹۰.۳۷
+۱.۲۶
PPC
$۰.۳۶
-۰.۴۴
YBC
$۲,۵۸۰.۲۶
+۱.۲۶

نکات ضروری قرارداد کار

0

نکات ضروری قرارداد کار

قرارداد کار چیست؟

قرارداد های کاری شامل انواع قراردادهاییست که بین متقاضیان به استخدام و کارفرماها منعقد می شود. برای انعقاد قرارداد کار بین کارمند/کارگر و کارفرما باید یک سری نکات در آن رعایت شود تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری کند.

صاحبان کسب و کار چه نکاتی را در هنگام انعقاد قرارداد کار باید مد نظر قرار دهند؟

تعریف قرارداد کار طبق ماده ۷ قانون کار:

طبق ماده ۷ قانون کار قرارداد کار عبارت است از: “قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.”

چه مواردی در قرارداد کار باید ذکر شود؟

در تنطیم قرارداد کار موارد مورد توافق باید در قرارداد کار بطور شفاف برای طرفین ذکر شود. برخی از این موارد عبارت اند از:

 • ذکر نام و مشخصات طرفین.
 • تاریخ استخدام و تنظیم قرارداد.
 • محل انجام خدمت و وظایف شغلی.
 • تعیین میزان حقوق و مزایا.
 • تعیین تعهدات هر یک از طرفین.
 • مشخص کردن تضمیناتی که کارفرما از کارمند می‌گیرد.
 • نوع قرارداد.
 • مدت زمان اعتبار قرارداد.
 • شیوه ی پرداخت حقوق.
 • مشخص نمودن میزان مرخصی‌ها و روزهای استراحت در مدت قرارداد.
 • شرایط و نحوه فسخ قرارداد.